dilluns, 30 d’octubre del 2023

Informe del Departament de defensa dels EUA

Un document publicat el passat dia 18 d’octubre pel Departament de defensa dels EUA confirma que s'han rebut un total de 801 informes de fenòmens anòmals no identificats fins al 30 d'abril. Ara bé, aquesta versió pública no diu quants se n'han resolt. El text cobreix el període comprès entre el 31 d'agost del 2022 i el 30 d'abril del 2023 i marca un augment de 291 successos des de l'any anterior.
A l'informe s'assenyala que 274 d'aquests 291 nous casos d'UAP – com anomenen ara els ovnis– van succeir durant aquest període, mentre que 17 corresponen als anys 2019-2022, però no s'havien comunicat en presentacions anteriors. En concret, dels nous, 290 van tenir lloc dins l'àmbit aeri i un a l'àmbit marítim. Cap d’aquests es referia a objectes transmedis, que poden canviar de medi ràpidament – i que són la raó oficial per la qual el terme OVNI va evolucionar a UAP– , ni deteccions al domini de l’espai. L'increment en les denúncies d'albiraments de pilots es pot atribuir a una conscienciació més gran en l'aviació civil i militar de la necessitat d'informar.
Segons s’indica l'informe ha estat elaborat conjuntament per AARO i la Gerència Nacional d'Intel·ligència per a la Integració Militar (NIM-MIL) de l'Oficina del Director d'intel·ligència nacional, coordinant un total de 32 agències i organismes, incloses, la NSA, l'FBI, DIA, NASA, NGA, NOAA, FAA, US Army, US Navy, USAF, USSF, etcètera, etcètera. Crida l'atenció que en canvi ni el NORAD ni la CIA no siguin explícitament citats.
Durant el període que cobreix el document, L'Oficina de resolució d'anomalies en tots els dominis (AARO, per les seves inicials en anglès) no va rebre cap informe que indiqués que els albiraments s'hagin associat amb efectes adversos per a la salut. La curiosa referència anterior es deriva directament d'un dels 17 elements específics dictats a la Llei 117-263 d'Autorització de Defensa Nacional que indica que a l'Informe Anual d'AARO ha d'abordar aquesta qüestió que sembla procedir de l'impacte que van deixar les narratives sobre «encontres propers».
Al text publicat es reconeix que molts informes són probablement el resultat d'errors del sensor, de l'equip i identificacions o percepció errònies.
L´informe inclou aparell gràfic i alguna taula. Hi ha algunes dades que criden l'atenció. Per exemple, que en el 53% dels casos, la morfologia dels ovnis no sigui descrita.
Un altre aspecte curiós és que dels 291 casos d'AARO, prop del 80% no emetia llum pròpia. Aquesta diferència tan notable amb els casos descrits a les bases de dades tradicionals mostra que estem davant de sistemes ecològics essencialment diferents. En altres termes, no són els «mateixos» ovnis els que es veuen des de terra que des de l'aire. Ara els casos procedents de l'Administració Federal d'Aviació majoritàriament es refereixen a albiraments de llums no identificades sense una forma específica. Cap d'aquests informes suggereix que els ovnis exhibeixin característiques anòmales, maniobressin a una proximitat insegura d'aeronaus civils o representessin una amenaça per a la seguretat del vol.
D'altra banda, les anàlisis d'AARO confirmen que només un percentatge molt petit dels informes mostren aspectes amb algun interès, com ara viratges a alta velocitat o formes desconegudes, encara que no s'hi afegeix cap informe tècnic on apareguin exemples d'aquests esdeveniments. De moment, tot sembla conduir cap un petit percentatge de successos que són difícils d'explicar perquè no es poden contrastar alguns detalls o contenen informació contradictòria, reducte de casos que els veterans ufòlegs coneixen bé. 
 
Font: «Informe sobre ovnis del Departament de defensa dels EUA». Butlletí de Notícies, núm. 49, 29 d'octubre de 2023.